UA-155605719-1

Nối nhanh W-3316J

W-3316J Cút chuyển đổi vòi
nước từ đầu ra của vòi nước
không ren với phần nối nhanh của
ống mềm làm vườn 14mm, bằng
nhựa, hiệu aquamate, mới 100%.

zalo
mess