UA-155605719-1

Nối nhanh W-3360

W-3360 Cút chuyển đổi vòi nước
không ren trực tiếp với ống mềm
làm vườn 14mm bằng cách xiết
cổ dê, bằng nhựa, hiệu aquamate,
mới 100%.

zalo
mess